splošni pogoji


SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

 

1. člen
(Izrazi v teh pogojih)

• POSREDNIK:          Mediteran nepremičnine Mamilovič Jožef s.p., Ulica Prekomorskih brigad št. 10, 6310 Izola

• NAROČITELJ:         Je fizična ali pravna oseba, ki z posrednikom sklene pogodbo o posredovanju.

• POGODBA O POSREDOVANJU: je pisna pogodba o posredovanju v prometu z nepremičninami v kateri se posrednik zavezuje, da si bo prizadeval najti in spraviti v stik z naročiteljem tretjo osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, naročitelj pa se zavezuje, da bo posredniku plačal provizijo za posredovanje, če bo pogodba sklenjena. Pogodba je pogodba o prodaji, nakupu,najemu nepremičnine, pri sklenitvi katere posreduje posrednik oziroma vsaka predpogodba.
• Provizija je plačilo za posredovanje

Ti splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo z naročiteljem sklene posrednik.

2. člen
(Storitve posredovanja pri prodaji oziroma nakupu nepremičnin)

Na podlagi pogodbe o posredovanju se posrednik, zaveže za naročitelja opraviti naslednje posle:

• seznanitev naročitelja z razmerami na trgu nepremičnin ter sodelovanje pri določitvi prodaje oziroma nakupne ponudbe,
• seznanitev naročitelja s predpisi, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe,
• preverjanje dejanskega stanja nepremičnine (ogled nepremičnine),
• preverjanje pravnega stanja lastništva nepremičnine in morebitnih obremenitev ( hipoteke, služnostne pravice,…),
• organizirati oglede,
• oglaševati nepremičnino na svojih spletnih straneh in v primeru naročila naročitelja tudi v časopisih, določenih z naročilom naročitelja,
• organizacija in vodenje ogledov,
• sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe,
• hramba izvirnikov pogodb in drugih originalnih dokumentov do zaključka nepremičninskega posla,
• prijava pravnega posla za odmero davka na promet nepremičnin na Davčni upravi ter dvig potrjene pogodbe,
• spremljanje posameznih obveznosti pogodbenikov iz prodajne pogodbe,
• primopredaja nepremičnine in sestava primopredajnega zapisnika.

Če posrednik katere izmed navedenih storitev na izrecno željo naročitelja ne opravi, naročitelj ni upravičen zahtevati znižanja provizije, če je sicer posrednik te storitve pripravljen storiti.

3. člen
(Storitve posredovanja pri oddaji oziroma najemu nepremičnine)

• seznanitev naročitelja z razmerami na trgu nepremičnin, ki so pomembne za določitev cene v pogodbi,
• seznanitev naročitelja z predpisi, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe,
• preverjanje dejanskega stanja nepremičnine ( ogled nepremičnine ),
• preverjanje pravnega stanja nepremičnine in morebitnih pravic tretjih oseb,
• oglaševati nepremičnino na svojih spletnih straneh in v primeru naročila naročitelja tudi v časopisih, določenih z naročilom naročitelja,
• organizacija in vodenje ogledov,
• sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe,
• primopredaja nepremičnine in sestavitev primopredajnega zapisnika.

Če posrednik katere izmed navedenih storitev na izrecno željo naročitelja ne opravi, naročitelj ni upravičen zahtevati znižanja provizije, če je sicer posrednik te storitve pripravljen storiti.

4. člen
(Provizija za posredovanje)

V primeru posredovanja pri prodaji oziroma nakupu nepremičnine pridobi posrednik pravico do provizije v višini 4% od pogodbene prodajne cene s tem, da lahko vsak od naročiteljev (kupec in prodajalec) plačata polovico omenjenega zneska, to je vsak 2% pogodbene prodajne cene

V primeru posredovanja pri oddaji oziroma najemu nepremičnine za stanovanjsko namembnost ima posrednik pravico do provizije v višini ene mesečne najemnine, ki jo plača najemnik. V primeru posredovanja pri najemu oziroma oddaji poslovnega prostora ima posrednik pravico do provizije v višini ene mesečne najemnine s tem, ki jo plača najemnik.

Posrednik pridobi pravico do provizije, ko je sklenjena pogodba ali predpogodba med naročiteljem in tretjo osebo za katerega je posredoval.

Pravico do plačila provizije posrednik obdrži tudi, če se že sklenjena pogodba kasneje razdre a samo v primeru, da za razdrtje pogodbe ni odgovoren posrednik.
Naročitelj je dolžan plačati provizijo tudi, če pogodbo z tretjo osebo ( kupec oz. prodajalec), s katero ga je spravil v stik posrednik, sklene po prenehanju pogodbe o posredovanju.

5. člen
(Stroški, ki so obseženi s provizijo)

S provizijo iz 4. člena teh splošnih pogojev so obseženi vsi stroški v zvezi z opravljanjem poslov iz 2. člena teh splošnih pogojev, in sicer zlasti stroški za ta dejanja:

- za sklenitev pogodbe o posredovanju in za ogled nepremičnine ob sklenitvi pogodbe o posredovanju,
- za ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine:
- s pridobivanjem izpiska iz zemljiške knjige, če je nepremičnina že vpisana, ali s pridobivanje za zemljiškoknjižni vpis    sposobnih izvirnikov pogodb in drugih listin, če nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo,
- za ugotavljanje dejanskega stanja nepremičnine,
- za oglaševanje nepremičnine na svojih spletnih straneh in v primeru naročila naročitelja tudi v časopisih, določenih z naročilom naročitelja,
- za seznanjanje naročitelja s podatki o nepremičnini in za spravljanje v stik tretjih oseb z naročiteljem,
- za prisotnost nepremičninskega posrednika pri ogledu nepremičnine,
- za seznanjanje naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskih stanjem nepremičnine in zanesljivo opozarjanje na ugotovljene napake,
- za telefonsko komuniciranje s strankami,
- za sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev nepremičninske pogodbe,
- za seznanjanje naročitelja in tretje osebe ob sklenitvi nepremičninske pogodbe: s tržnimi razmerami, ki so pomembne za določitev cene nepremičnine,
- z vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev nepremičninske pogodbe,
- za pisna opozorila, obvestila in potrdila,

S provizijo iz 4. člena teh splošnih pogojev niso obseženi:
- stroški notarskih storitev za notarsko overitev podpisov oziroma za notarsko hrambo,
- stroški sodnih taks za zemljiškoknjižne vpise,
- stroški upravnih taks in nadomestil za potrdila in dovoljenja, ki so potrebna za veljavno sklenitev nepremičninske pogodbe,
- sestava vseh prodajnih, najemnih in zakupnih pogodb, prav tako ne sestava vseh predpogodb.

6. člen
(Odgovornost posrednika)

Posrednik je skladno z 844. členom Obligacijskega zakonika odgovoren za škodo, ki nastane po njegovi krivdi eni ali drugi stranki, med katerima je posredoval. Posrednik je odgovoren tudi za škodo, ki jo je imel naročitelj zaradi tega, ker je brez njegovega dovoljenja obvestila koga tretjega o vsebini naročila, o pogajanjih ali o pogojih sklenjene pogodbe.

7. člen
(Odgovornost naročitelja – prodajalca)

Naročitelj je dolžan posrednika sproti obveščati o vseh okoliščinah, ki so pomembne za opravljanje storitev posredovanja in o spremembah naročila ( cena, izselitveni roki,…). Kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo za nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, mora o tem najkasneje v dveh dneh od dneva podpisa prodajne pogodbe obvestiti nepremičninskega posrednika. Če tega ne stori, je dolžan posredniku povrniti vse stroške, ki so nastali v zvezi s tem posredovanjem. Naročitelj mora posredniku predložiti na vpogled vso razpoložljivo dokumentacijo o nepremičnini, ki je predmet pogodbe o posredovanju.

8. člen
(Odgovornost naročitelja – kupca)

Naročitelj je dolžan posrednika sproti obveščati o spremembah naročila ( cena, vselitvenih rokih,…).

9. člen
(Druga določila)

Naročitelj lahko odpove pogodbo za posredovanje, če odpoved ni v nasprotju z poštenjem, sicer je dolžan posredniku povrniti škodo, ki mu jo s tem povzroči. Odpoved pogodbe mora biti pisna.

Če se naročitelj ne želi spustiti v pogajanja za sklenitev pogodbe z tretjo osebo, ki jo je našel posrednik in tudi ne skleniti z njo pogodbe pod pogoji, ki jih je sporočil posredniku, je dolžan posredniku plačati pogodbeno kazen - odškodnino skladno z pogodbo o posredovanju.

V primeru, da se naročitelj poškoduje pri ogledu in je za poškodbo kriv sam, nosi za poškodbe polno odgovornost.

10. člen
(Veljavnost splošnih pogojev)

Ti splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo z naročiteljem sklene posrednik..
Če pogodba o posredovanju vsebuje določila, ki so v nasprotju s temi splošnimi pogoji, veljajo določila pogodbe o posredovanju.

 

 

CENIK DODATNIH STORITEV

Nepremičninska družba za naročitelja ali tretjo osebo, poleg storitev posredovanja iz 4.člena pogojev poslovanja, katerih sestani del je ta cenik, opravlja tudi dodatne storitve pod pogoji navedenimi v tem ceniku.

  1. Pridobivanje potrebnih uradnih potrdil, soglasij in drugih dokumentov potrebnih za pripravo pravnega posla za promet z nepremičninami, vodenje in koordinacija priprav na sklenitev pravnega posla:

-          potrdila o namenski rabi                                                                                10 EUR

-          izjave-potrdila o predkupni pravici                                                                  10 EUR

-          zemljiškoknjižnega izpiska                                                                             10 EUR

-          lokacijske informacije za gradnjo objektov                                                     15 EUR

-          davčnih številk oz. EMŠO številk za fizične osebe                                        30 EUR

-          vodenje postopka za prodajo/nakup kmetijskega zemljišča po ZKZ             od 400 EUR  do 600 EUR

 

-          sestava predpogodbe, prodajne pogodbe, najemne pogodbe, darilne pogodbe             OD 200 EUR za manj zahtevne DO 1.000 EUR za zahtevne

 

V primeru, da je pri vlogah za določena potrdila potrebno plačati tudi takse, je te takse dolžan plačati naročitelj posredovanja oz. povrniti strošek plačila posameznih zneskov taks, ki jih zanj plača nepremičninska agencija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internet Media